Bài 3.8 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Trong không gian cho ba vecto tùy ý \(\overrightarrow a,\overrightarrow b,\overrightarrow c \) . Gọi \(\overrightarrow u  = \overrightarrow a  - 2\overrightarrow b,\overrightarrow v  = 3\overrightarrow b  - \overrightarrow c,\overrightarrow {\rm{w}}  = 2\overrightarrow c  - 3\overrightarrow a \) .Chứng tỏ rằng ba vecto \(\overrightarrow u,\overrightarrow v,\overrightarrow {\rm{w}} \)  đồng phẳng.Hướng dẫn làm...

  Trong không gian cho ba vecto tùy ý \(\overrightarrow a,\overrightarrow b,\overrightarrow c \) . Gọi \(\overrightarrow u  = \overrightarrow a  – 2\overrightarrow b,\overrightarrow v  = 3\overrightarrow b  – \overrightarrow c,\overrightarrow {\rm{w}}  = 2\overrightarrow c  – 3\overrightarrow a \) .

  Chứng tỏ rằng ba vecto \(\overrightarrow u,\overrightarrow v,\overrightarrow {\rm{w}} \)  đồng phẳng.

  Hướng dẫn làm bài:

  Muốn chứng tỏ rằng ba vecto  \(\overrightarrow u,\overrightarrow v,\overrightarrow {\rm{w}} \)  đồng phẳng ta cần tìm hai số thực p và q sao cho \(\overrightarrow {\rm{w}}  = p\overrightarrow u  + q\overrightarrow v \).

  Giả sử có \(\overrightarrow {\rm{w}}  = p\overrightarrow u  + q\overrightarrow v \)

  \(2\overrightarrow c  – 3\overrightarrow a  = p(\overrightarrow a  – 2\overrightarrow b ) + q(3\overrightarrow b  – \overrightarrow c )\)

  \(\Leftrightarrow  (3 + p)\overrightarrow a  + (3q – 2p)\overrightarrow b  – (q + 2)\overrightarrow c  = \overrightarrow 0 \)     (1)

  Vì ba vecto lấy tùy ý \(\overrightarrow a,\overrightarrow b,\overrightarrow c \) nên đẳng thức (1) xảy ra khi và chỉ khi:

  \(\left\{ {\matrix{{3 + p = 0} \cr {3q – 2p = 0} \cr {q + 2 = 0} \cr} } \right. \Rightarrow  \left\{ {\matrix{{p = – 3} \cr {q = – 2} \cr} } \right.\)

  Như vậy ta có:  \(\overrightarrow {\rm{w}}  =  – 3\overrightarrow u  – 2\overrightarrow v \)  nên ba vecto  \(\overrightarrow u,\overrightarrow v,\overrightarrow {\rm{w}} \) đồng phẳng.