Bài 3.8 trang 143 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc:\({\Delta _1}:mx + y + q = 0\) và \({\Delta _2}:x - y + m = 0\)Gợi ý làm bài\({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) có vectơ pháp tuyến lần lượt là \({\overrightarrow n _1} = (m;1)\)\(\overrightarrow {{n_2}}  =...

  Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc:

  \({\Delta _1}:mx + y + q = 0\) và \({\Delta _2}:x – y + m = 0\)

  Gợi ý làm bài

  \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) có vectơ pháp tuyến lần lượt là \({\overrightarrow n _1} = (m;1)\)

  \(\overrightarrow {{n_2}}  = (1; – 1)\)

  Ta có: \({\Delta _1} \bot {\Delta _2} \Leftrightarrow \overrightarrow {{n_1}}.\overrightarrow {{n_2}}  = 0\)

  \( \Leftrightarrow m – 1 = 0\)

  \( \Leftrightarrow m = 1.\)