Bài 3.9 trang 143 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:a) \(d:\left\{ \matrix{ x = - 1 - 5t \hfill \cr y = 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)và \(d':\left\{ \matrix{ x = - 6 + 5t` \hfill \cr y = 2 - 4t` \hfill \cr} \right.\)b) \(d:\left\{ \matrix{ x...

  Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

  a) \(d:\left\{ \matrix{
  x = – 1 – 5t \hfill \cr
  y = 2 + 4t \hfill \cr} \right.\)

  và 

  \(d’:\left\{ \matrix{
  x = – 6 + 5t` \hfill \cr
  y = 2 – 4t` \hfill \cr} \right.\)

  b) \(d:\left\{ \matrix{
  x = 1 – 4t \hfill \cr
  y = 2 + 2t \hfill \cr} \right.\) và d’:2x + 4y – 10 = 0

  c) d:x + y – 2 = 0 và d’:2x + y – 3 = 0

  Gợi ý làm bài

  a) Đưa phương trình của d và d’ về dạng tổng quát

  d: 4x + 5y – 6 = 0

  d’: 4x + 5y + 14 = 0

  \({4 \over 5} + {5 \over 5} \ne {{ – 6} \over {14}}\)

  Vậy d//d’

  b) d:x + 2y – 5 = 0

  d’:2x + 4y – 10 = 0

  \({1 \over 2} = {2 \over 4} = {{ – 5} \over { – 10}}\)

  Vậy \(d \equiv {d’}\)

  c) d:x + y – 2 = 0

  d’:2x + y – 3 = 0

  \({1 \over 2} \ne {1 \over 1}.\)

  Vậy d cắt d’