Bài 3: Axit, bazơ và muối


Khi nói “ axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (\(C{H_3}{\rm{COO}}H\) )” có nghĩa làA. dung dịch axit fomic có nồng độ mol lớn hơn dung dịch axit axetic.B. dung dịch axit fomic có nồng độ phần trăm lớn hơn...
Viết phương trình điện li của các axit mạnh HI và \(HCl{O_4}\) ; của các axit yếu \(HN{O_2}\) và \({H_2}S{O_3}\)Giải:\(\eqalign{  & HI \to {H^ + } + {I^ - }  \cr  & HCl{O_4} \to {H^ + } + ClO_4^ -  ...
Viết phương trình điện li của các hiđroxit lưỡng tính \(Sn{(OH)_2}\) và \(Al{(OH)_3}\)Giải:\(\eqalign{  & Sn{(OH)_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} S{n^{2 + }} + 2O{H^ - }  \cr  & Sn{(OH)_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 2{H^ + } + SnO_2^{2 - }  \cr  &...
Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một axit, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là bazơ ( theo Bron-stêt).\( 1.\,HCl + {H_2}O \to {H_3}{O^ + } + C{l^ -...
Trong hai lít dung dịch axit flohiđric có chứa 4,0 g HF nguyên chất. Độ điện li của axit này là 8%. Hãy tính hằng số phân li của axit flohiđric.Giải:Số mol HF trong hai lít dung dịch: \({4 \over...
Axit propanoic (\({C_2}{H_5}{\rm{COO}}H)\) là một axit hữu cơ, muối của axit này được dùng để bảo quản thực phẩm lâu bị mốc. Hằng số phân li của axit propanoic: \({K_a} = 1,{3.10^{ - 5}}\). Hãy tính nồng độ ion \({H^...
Viết phương trình điện li của các muối \({K_2}S{O_4},\,N{a_2}HP{O_3},\,NaHS{O_4},\) \({\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]_2}S{O_4}.\)Giải:\(\eqalign{  & 1.\,{K_2}S{O_4} \to 2{K^ + } + SO_4^{2 - }  \cr  & 2.\,N{a_2}HP{O_3} \to 2N{a^ + } + HPO_3^{2 - }  \cr  & 3.\,NaHS{O_4} \to N{a^ + }...
Dung dịch A có chứa đồng thời hai muối natri clorua  (0,3 mol/l) và kali photphat (0,1mol/l).1. Có thể pha chế dung dịch A bằng cách hòa tan vào nước hai muối kali clorua và natri photphat được không?2. Nếu...
Dung dịch A có chứa đồng thời ba muối: \(N{a_2}S{O_4}\,0,05M\,;\,KCl\,0,1M\) và \(NaCl\,0,5M.\)1. Có thể pha chế dung dịch A được hay không nếu chỉ hòa tan vào nước hai muối sau đây?\(a)\,NaCl\,và\,{K_2}S{O_4}\,\,\,\,b)\,N{a_2}S{O_4}\) và \(KCl\)2. Nếu có thể được, để chuẩn...