Bài 3: Axit, bazơ và muối


Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut và thuyết Bron – stêt. Lấy các thí dụ minh họa.Giải* Theo thuyết A-rê-ni-út:- Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.Thí dụ: \(HCl \rightarrow H^+ + Cl^-\)\(CH_3COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox...
Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và axit nhiều nấc. Hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit. Lấy các thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước.Giảia) Axit nhiều...
Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì? Lấy thí dụ.Giải
Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut?A. Một hợp chất trong thành phần phân tử hiđro là axit.B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và bazơC. Một hợp chất trong thành phần...
Theo thuyết Bron – stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng?A. Trong thành phần phân tử của bazơ phải có nhóm OHB. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ionC. Trong thành phần của axit có...
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:A. Giá trị \({K_a}\)  của một axit phụ thuộc vào nồng độ.B. Giá trị \({K_a}\) của một axit phụ thuộc vàoáp suất.C. Giá trị \({K_a}\) của một axit phụ thuộc vào nhiệt...
Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: \({K_2}C{O_3},NaClO,N{a_2}HP{O_4},N{a_3}P{O_4},\)\(N{a_2}S,Sn{\left( {OH} \right)_2}\)GiảiPhương trình điện li:\({K_2}C{O_3} \to 2{K^ + } + CO_3^{2 - }\);  \(NaClO \to N{a^ + } + C{lO^ - }\)\(N{a_2}HP{O_4} \to 2N{a^ + } + HPO_4^{2 -...
Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron – stêt: \(HI,C{H_3}CO{O^ - },{H_2}PO_4^ -,PO_4^{3 - },N{H_3},{S^{2 - }},HPO_4^{2 - }\)  Giải thích.GiảiAxit: \(HI + {H_2}O \to{H_3}O^++ {I^ - }\)Bazơ: \(C{H_3}CO{O^ - },{S^{2 -...
Viết biểu thức hằng số phân li axit \({K_a}\) hoặc hằng số phân li bazo \({K_b}\) cho các trường hợp sau: \(HF,Cl{O^ - },NH_4^ +,F^-.\)  Giải\(HF \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {F^ - }\)                          Ta có \({K_a} = {{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {{F^...
Có hai dung dịch sau:a) \(C{H_3}COOH\,\,0,10M\,\left( {{K_a} = 1,{{75.10}^{ - 5}}} \right)\)   Tính nồng độ mol của ion \({H^ + }\)b) \(N{H_3}\,\,0,10M\,\left( {{K_b} = 1,{{8.10}^{ - 5}}} \right)\)  Tính nồng độ mol của ion \(O{H^ - }\)Giảia) Xét 1 lít dung dịch \(C{H_3}COOH\,\)       ...