Bài 3. Bài thực hành 1


Tính chất nóng chảy của chất - Tách chất từ hỗn hợpBài 1 (trang 13 sgk Hóa 8): So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? Lời giải:Toncparafin = 42 -...