Bài 3. Bảng lượng giác


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm:\(\sin 39^\circ 13'\);                       \(\cos 52^\circ 18'\);                      \(tg13^\circ 20'\);  \(\cot...
Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x, biết:a) \(\sin x = 0,5446\);    b) \(\cos x = 0,4444\);          c) \(tgx = 1,1111\).Gợi ý làm bài:a) \(\sin x = 0,5446 \Rightarrow x = 33^\circ \)b) \(\cos x...
Có góc nhọn x nào mà:a) \(\sin x = 1,0100\);            b) \(\cos x = 2,3540\);            c) \(tgx = 1,6754\)?Gợi ý làm bài:a) \(\sin x = 1,0100\): không có góc nhọn x vì \(\sin x < 1\)b) \(\cos x = 2,3540\): không có...
Cho hình:Biết:\(AB = 9cm,AC = 6,4cm\)\(AN = 3,6cm,\widehat {AN{\rm{D}}} = 90^\circ,\widehat {DAN} = 34^\circ \)Hãy tính:a) CN;b) \(\widehat {ABN}\);c) \(\widehat {CAN}\);d) AD.Gợi ý làm bài:a) Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ANC, ta có:\(\eqalign{ & A{C^2} =...
Cho hình:Biết:\(\widehat {ACE} = 90^\circ,AB = BC = CD = DE = 2cm.\) Hãy tính:a) AD, BE;b) \(\widehat {DAC}\);c) \(\widehat {BXD}\).Gợi ý làm bài:a) Ta có:\(AC = AB + BC = 2 + 2 = 4\left( {cm} \right)\)Áp dụng định lí...
Đoạn thẳng LN vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm N của AB; M là một điểm của đoạn thẳng LN và khác với L,N. Hãy so sánh các góc \(\widehat {LAN}\) và \(\widehat {MBN}\).Gợi ý làm bài:Tam giác...
Không dùng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi, hãy so sánh:a) \(\sin 25^\circ \) và \(\sin 70^\circ \);                           b) \(\cos 40^\circ \) và \(\cos 75^\circ \) ;c) \(\sin 38^\circ \) và \(\cos 38^\circ \) ;                           d) \(\sin 50^\circ \) và \(\cos 50^\circ \).Gợi...
Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi,hãy so sánh:a) \(tg50^\circ 28'\) và \(tg63^\circ \);                             b) \(\cot g14^\circ \) và \(\cot g35^\circ 12'\);c) \(tg27^\circ \) và \(\cot g27^\circ \);                              d) \(tg65^\circ \) và \(\cot g65^\circ \).Gợi ý làm bài:a) Với \(0^\circ  <...
Cho x là một góc nhọn, biểu thức sau đây có giá trị âm hay dương? Vì sao?a) \(tg28^\circ \) và \(\sin 28^\circ \);                                        b) \(\cot g42^\circ \) và \(\cos 42^\circ \);c) \(\cot g73^\circ \) và \(\sin 17^\circ \);                                  d) \(tg32^\circ \) và \(\cos...
a. \(tg28^\circ \) và sin28°                         b. cotg42° và cos42°c. cotg73° và sin17°                     d. tg32° và cos58°Gợi ý làm bài:a) \(tg28^\circ  = {{\sin 28^\circ }...
Tam giác ABC vuông tại A, có \(AC = {1 \over 2}BC\). Tính:\(\sin B,\cos B,tgB,\cot gB.\) Gợi ý làm bài:Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có:\(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)\(\eqalign{ & \Rightarrow A{B^2} = B{C^2} -...
Tính các góc của tam giác ABC, biết \(AB = 3cm,AC = 4cm\) và \(BC = 5cm\).Gợi ý làm bài:Ta có:\(AB = 3 \Rightarrow A{B^2} = {3^2} = 9\)\(AC = 4 \Rightarrow A{C^2} = {4^2} = 16\)\(BC = 5 \Rightarrow B{C^2}...
Hãy so sánh:a) sinα và tgα  ( 0º < α < 90º) ;                                b) cosα và cotgα ( 0º < α < 90º).c) sin35º và tg38º  ;                                                   d) cos33º và tg61º.Gợi ý làm bài:a)         Do 0 < cosα < 1...
Không tính giá trị cụ thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.a) sin20º, cos20º, sin55º, cos40º, tg70º.b) tg70º, cotg60º, cotg65º, tg50º, sin25º.Gợi ý làm bài:a) Để ý rằng với các...
Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc đối diện với nó bằng β.a) Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc đối diện với  cạnh này và cạnh huyền qua b và β.b) Hãy tìm...
Trong tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng b, góc nhọn kề với nó bằng α.a)Hãy biểu thị cạnh góc vuông kia, góc nhọn kề với cạnh này và cạnh huyền đi qua b và α.b)   Hãy tìm...
Để vẽ một tam giác cân có góc ở đáy là \(50^\circ \) mà không có thước đo góc, một học sinh vẽ một tam giác cân có cạnh bên 3cm, cạnh đáy 4cm. Tính góc ở đáy mà em học...