Bài 3. Bất phương trình một ẩn


Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 2x < 3x\) hay không:a. x = 2b. x = 1c. x = -3d. x = 4Giải:Nghiệm của phương trình: x =...
Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số:a. x > 5b. x < -3c. x ≥ 4d. x ≤ -6Giải: 
Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình:a. \(\left| x \right| < 3\)b. \(\left| x \right|\)>...
Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau:a. \( - 4x + 5 > 10\)b. \(2x + 100 < 90\)Giải:a. Ta có: và  là nghiệm của bất phương trình vì:\(\eqalign{  &  - 4.\left( { - 4}...
Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng.Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trìnhA. \({x^2} - 1 \ge 8\)B. \({x^2} - 1 > 8\)C. \({x^2} - 1 < 8\)D. \({x^2} - 1 \le 6\)Giải: Chọn A 
Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 2 là: Giải: Chọn C
Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau:a. Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7b. Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn -12Giải:a. \(x...
Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau:a. Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12b. Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn...
Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình:a. \(\left| {x - 2} \right| \le 3\)b. \(\left| {x - 3} \right| > 5\)Giải:a. Ta có:\(\left| {x -...
Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình:a. 5 > xb. -4 < xGiải:a. Các số 3; 2; 1 là nghiệm của bất phương trình.b. Các số -3; -2; -1 là nghiệm của bất phương trình
Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số:a. 2 > xb. -3 < xGiải:a. \(\left\{ {x|x < 2} \right\}\)              ...
Lập bất phương trình cho bài toán sau:Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số...