Bài 3: Cấu trúc chương trình


1. Cấu trúc chungCấu trúc chung của một chương trình được mô tả như sau:[< phần khai báo>] <phần thân>2. Các thành phần của chương trìnha) Phần khai báoCó thể có các khai báo cho: tên chương trình, thư viện, hằng,...