Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu


Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kiaTrả lời:Ví dụ hai kiểu dữ liệu...
Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?Lời giải: Dãy chữ số 2010 có thể thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương trình dịch Turbo Pascal hiểu...
Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5);Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?Writeln('100'); và Writeln(100);Lời giải: Lệnh Writeln('5+20=','20+5'); in ra màn hình hai xâu ký tự '5+20' và '20+5' liền...
Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:a. \({a \over b} + {c \over d}\)b. \(a{x^2} + bx + c\)c. \({1 \over x} - {a \over 5}\left( {b + 2} \right)\)d. \(\left( {{a^2} + b} \right){\left( {1 + c}...
Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:a.(a+b)*(a+b)-x/yb.b/(a*a+c)c.a*a/(2*b+c)*(2*b+c)d.1+1/2+1/2*3+1/3*4+1/4*5Lời giải: a. \({\left( {a + b} \right)^2} - {x \over y}\)b. \({b \over {{a^2} + c}}\)c. \({{{a^2}} \over {{{\left( {2b + c} \right)}^2}}}\)d. \(1 + {1 \over 2}...
Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:a. 15 - 8 ≥ 3b. (20 - 15)2 ≠ 25c. 112 = 121d. x > 10 - 3xViết các phép so sánh trong Bài tập 8 với các...
Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:a. 15 - 8 ≥ 3b. (20 - 15)2 ≠ 25c. 112 = 121d. x > 10 - 3xViết các biểu thức bằng các kí hiệu pascalLời giảia. 15-8...