Bài 3. Con lắc đơn


1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là            P1 = - mg\(\frac{s}{l}\) = ma = ms" hay s" = - g\(\frac{s}{l}\) = - ω 2strong đó, s là li độ cong của...
Đề bàiCó nhận xét gì về chu kì của con lắc đơn?Lời giải chi tiếtChu kì con lắc\(T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} \)Ta thấy chu kì T phụ thuộc vào chiều dài dây l và gia tốc trọng...
Đề bàiHãy mô tả một cách định tính sự biến đổi năng lượng của con lắc, khi nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng và khi nó đi từ vị trí cân bằng ra vị trí...
Đề bàiThế nào là con lắc đơn khao sát con lắc đơn về mặt động lực học. Chứng minh rằng khi dao động nhỏ (\(\sin \alpha  \approx \alpha \,(rad)\)), dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.Lời...
Đề bàiViết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.Lời giải chi tiếtKhi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì:\(T{\rm{ }} = 2\pi \sqrt {{l \over g}}...
Đề bài Viết biểu thức của động năng, thế năng, cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch α bất kỳ. Khi con lắc dao động thì động năng và thế năng của con lắc biến thiên...
Đề bàiHãy chọn đáp án đúng.Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: A. \(T = {1 \over {2\pi }}\sqrt {{l \over g}} \).                           ...
Đề bàiHãy chọn câu đúng.Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi:A. Thay đổi chiều dai của con lắc.B. Thay đổi gia tốc trọng trường.C. Tăng biên độ...
Đề bàiMột con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?A. \(\sqrt{gl(1-cos\alpha _{0})}\)     ...
Đề bàiMột con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,80 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong...