Bài 3: Dân chủ và kỷ luật


1. Theo em, những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ? Vì sao?a)   Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường ; học sinh được thảo luận và thống nhất...