Bài 3. Điện trường


Một bạn phát biểu: "Từ (3.1 SGK) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích q". Câu phát biểu đó đúng...
Có thể coi các "đường hạt bột" của điện phổ là các đường sức được không? Giải thích.GiảiCác đường hạt bột cho ta hình ảnh về đường sức của điện trường, các đường sức này tồn tại khách quan, các hạt...
Chọn phát biểu sai.A. Điện phổ cho phép ta nhận biết sự phân bố các đường sức của điện trường.B. Đường sức điện có thể là đường cong kín.C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện...
Có hai diện tích q1, q2 đặt tại hai điểm A,B. Hãy tìm những điểm mà tại đó hai vectơ cường độ điện trường của hai điện tích:     a) cùng phương, cùng chiều.     b) cùng phương, ngược chiều.GiảiTa có hai...
Chọn phương án đúng.Công thức xác định cường độ điện trường của điện tích diểm Q < 0 có dạng:A.\(E = {9.10^9}{Q \over {{r^2}}}\)                     C.\(E = {9.10^9}{Q \over r}\)     B.\(E...
Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/ m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 N. Hỏi độ lớn của điện tích đó là bao nhiêu?GiảiTa có: E = 0,16 (V/m)   ...
Có một điện tích Q = 5.10-9 C đặt tại điểm A trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 10 cm.GiảiQ = 5.10-9 (C) Ta có:  \(E = {9.10^9}{{|Q|} \over {{r^2}}} = {{{{9.10}^9}{{.5.10}^{ - 9}}}...
Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1= 5.10-9 C, điện tích q2 = -5.10-9 C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua...
Hai diện tích q1 = q2 = 5.10-16 C được đặt cố định tại hai đỉnh B, C của một tam giác đều cạnh là 8cm. Các điện tích đặt trong không khí.         a) Xác định cường độ điện trường...
Ba điện tích q giống nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại tâm của tam giác.GiảiTại O cách đều 3 đỉnh A, B, C với cùng...