Bài 3. Đo thể tích chất lỏng


Bài 3.1. Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5l:A. Bình 1000ml có vạch chia tới 10mlB. Bình 500ml...
Câu 3.2. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là:A. 100cm3 và 10cm3.B. 100cm3 và 5cm3.C. 100cm3 và 2cm3.D. 100cm3 và 1cm3Hãy chọn câu trả lời đúng.Trả lời:Chọn CBình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ 100cm3...
Bài 3.3. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.Trả lời:GHĐ và ĐCNN của bình chia độ ở hình 3.2.a)  Hình a: GHĐ là 100cm3 và ĐCNN là 5cm3b)  Hình b: GHĐ là 250cm3...
Bài 3.4. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây:A. V1 = 20,2cm3.                              B. V2 = 20,50cm3.C. V3 = 20,5cm3.    ...
Bài 3.5.  Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:a)  V1 = 15,4cm3.   b) V2 = 15,5cm3.Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng trong mỗi bài...
Bài 3.6. Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu?Trả lời: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng thông thường gồm: Ca đong, bình chia...
Bài 3.7. Hãy dùng dụng cụ đo thể tích mà em có để đo dung tích (sức chứa) của một đồ dùng đựng nước trong gia đình em.Trả lời:Tùy trường hợp cụ thể em có thể chọn như đo dung...
Bài 3.8. Câu nào sau đây là đúng nhất?Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa làA. can chỉ nên dùng đựng tối đa 3 lít.B. ĐCNN của can là 3 lít.C. GHĐ của can là 3...
Bài 3.9. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng?A. 36cm3           B. 40cm3           ...
Bài 3.10. Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?A. Đặt mắt ngang theo mức a.B. Đặt mắt ngang theo mức b.C. Đặt mắt ngang theo mức nằm giữa a...
Bài 3.11. Ba bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một lượng chất lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau:Bạn Bắc: V = 63cm3;Bạn Trung: V = 63,7cm3;Bạn Nam: V =...
Bài 3.12. Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít.a)  Số ghi trên can có ý nghĩa gì?b)  Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?Trả lời:a)  Số ghi trên can có ý nghĩa...
Bài 3.13. Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ hai ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 7...