Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)


A. Tóm tắt kiến thức:1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0).Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:- Cắt trục tung tại điểm có tung...
Đề bàiBiểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:A(1; 2);               B(2; 4);           C(3; 6);A’(1; 2 + 3),        B’(2; 4 + 3),     C’(3; 6 + 3).Lời giải chi tiết
Đề bàiVẽ đồ thị của các hàm số sau:a) y = 2x – 3;b) y = -2x + 3.Lời giải chi tiếta) y = 2x – 3Bảng giá trị x03/2 Y = 2x - 3-30 b) y = -2x –...
Đề bàia) Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2x;\,\,\,y = 2x + 5;\,\,\,y =  - \dfrac{2}{3}x\)  và  \(y =  - \dfrac{2}{3}x + 5\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành...
Đề bàia) Vẽ đồ thị các hàm số \(y = x\)   và  \(y = 2x + 2\) trên mặt phẳng tọa độ.b) Gọi \(A\) là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm \(A\).c) Vẽ...
Đề bàia) Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = x + 1\) và \(y = -x + 3\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Hai đường thẳng \(y = x + 1\) và \( y = -x...
Đề bàia) Biết rằng với \(x = 4\) thì hàm số \(y = 3x + b\) có giá trị là \(11\). Tìm \(b\). Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị \(b\) vừa tìm được.b) Biết rằng đồ thị...
Đề bàiĐồ thị của hàm số \(y = \sqrt 3 x + \sqrt 3 \) được vẽ bằng compa và thước thẳng.Hãy tìm hiểu cách vẽ đó rồi nêu lại các bước thực hiện.Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số...
Đề bàiBài 1. Vẽ đồ thị của hàm số \(y = 3x + 2.\)Bài 2. Cho hàm số \(y = \left( {m - 2} \right)x + m.\) Tìm m để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm...
Đề bàiBài 1. Cho hàm số \(y = ax + b \;(a ≠ 0)\)Tìm a, b biết rằng đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng \(y = \sqrt 3 x\) và qua điểm \(A(1;...
Đề bàiBài 1. Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm \(A(0; 1)\) và \(B(-1; 0)\).Bài 2. Cho đường thẳng \(d:y = 3x + m.\) Tìm m để đường thẳng d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng ...
Đề bàiBài 1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(0; -3) và B(1; -1)Bài 2. Cho his đường thẳng d1: \(y = mx + m + 2\) và d2: \(y = -x\). Tìm m để d1...
Đề bàiBài 1. Cho hai đường thẳng (d1): \(y = -2x + 1\) và (d2): \(y = (2m – 3 )x + 3 – m.\)Tìm m để đường thẳng (d2) đi qua điểm A thuộc (d1) và có tung độ...