Bài 3. Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0)


a)      Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cũng một mặt phẳng tọa độ:\(y = x + \sqrt 3\);               (1)\(y = 2x + \sqrt 3 \);              (2)b)      Gọi giao điểm của đường thẳng \(y = x + \sqrt...
Cho hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\).a)      Với các giá trị nào của m thì hàm số đồng biến? Nghịch biến?b)      Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2).c)      Xác...
Cho hàm số \(y = \left( {a - 1} \right)x + a\).a)      Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.b)      Xác định giá trị của a để...
a)      Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau:y = x  (d1)  ;y = 2x  (d2);y = -x + 3 (d3).b)      Đường thẳng (d3) cắt các đường thẳng (d1); (d2) theo thứ tự tại A, B.Tìm...