Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình


Bài 1.27 trang 7 SBT Hóa học 10 Nâng caoTính nguyên tử khối trung bình của Ni theo số khối của các đồng vị trong tự nhiên của Ni theo số liệu sau: \(\eqalign{ & \,\,\,_{28}^{58}Ni\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,_{28}^{60}Ni\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,_{28}^{61}Ni\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,_{28}^{62}Ni\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,_{28}^{64}Ni \cr & 68,27\% \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,26,10\% \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,13\%...
Bài 1.28 trang 7 SBT Hóa học 10 Nâng caoMột nguyên tố X có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là \({{27} \over {23}}\) Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đồng...
Bài 1.29 trang 7 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% và X3 chiếm 3,10%. Tống số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2...
Bài 1.30 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho một dung dịch chứa 8,19g muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09 g kết tủa.a) Tìm nguyên tử khối và gọi tên X.b)...
Bài 1.31 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho biết nguyên tử khối trung bình của iriđi là 192,22. Iriđi trong tự nhiên có hai đồng vị là \(_{77}^{191}Ir\) và \(_{77}^{293}Ir\). Hãy tính phần trăm số nguyên tử và phần...
Bài 1.33 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng cao Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị: \(_8^{16}O;\,\,_8^{17}O;\,\,_8^{18}O\); Cacbon có hai đồng vị là \(_6^{12}C;\,\,_6^{13}C\).Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic hợp thành tử các đồng vị...
Bài 1.34 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong tự nhiên đồng vị \(_{17}^{37}Cl\) chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng \(_{17}^{37}Cl\) có trong HClO4 (với H là động vị \(_1^1H\), O là...
Bài 1.25 trang 7 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐồng vị là những:A. hợp chất có cùng điện tích hạt nhân.B. nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.C. nguyên tố có cùng số khối A.D. nguyên tử có cùng...
Bài 1.26 trang 7 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong tự nhiên brom có hai đồng vị bền: \(_{35}^{79}Br\) chiếm 50,69% số nguyên tử và \(_{35}^{81}Br\) chiếm 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối trung bình của brom.Giải Nguyên...