Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm.


Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm:a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả?b) Viết tên các đường thẳng đó.c) Viết tên giao điểm của từng cặp đường thẳng.Giảia)...
Cho ba điểm R, S, T thẳng hàng.a) Viết tên các đường thẳng đi qua ba điểm có thểb) Tại sao nói các đường thẳng đó trùng nhau?Giảia) Tên các đường thẳng đi qua ba điểm: RS, ST, RT, TR,...
Vẽ đường thẳng a. Lấy A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a, D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt)?b) Viết tên các...
Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau:a) Chúng có 1 giao điểm.b) Chúng có ba giao điểm.c) Chúng không có giao điểm nào.Giảia) b) c)
Vẽ bốn đường thẳng cắt nhau từng đôi một trong các trường hợp sau:a) Chúng có tất cả 1 giao điểm.b) Chúng có tất cả 4 giao điểm.c) Chúng có tất cả 6 giao điểm. Giảia)b)c)
Vẽ sao năm cánh như hình 6.a) Đặt tên cho các giao điểm trên hình 6.b) Đọc tên các bộ bốn điểm thẳng hàng.c) Năm đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho nhiều nhất mấy giao điểm?d) Vẽ một...
Cho hai điểm A, Ba) Vẽ đường thẳng đi qua A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?Giảia) Qua điểm A vẽ được vô số...
Cho ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng XY và XZ?GiảiHai đường thẳng XY và XZ cắt nhau vì chúng có một điểm chung là X.
Xem hình 7 và dùng các ký hiệu ∈ hoặc \(\notin \) để điền vào chỗ trống cho thích hợp.      O…. Đường thẳng RS      R…. Đường thẳng ST      S…. Đường thẳng OT      T…. Đường thẳng SRGiảiO \(\notin \) Đường thẳng...
Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau đâya) Hai đường thẳng có chỉ một điểm chung.b) Hai đường thẳng có đúng hai điểm chung.c) Hai đường thẳng có đúng ba điểm chung.d) Hai đường thẳng không song song...
Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) trong mỗi trường hợp saua) Với hai điểm (phân biệt) cho trước.b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước và không thẳng hàng.c) Với bốn điểm (phân biệt)...
Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước.b) Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm (phân biệt) cho trước.c) Có đúng sáu đường...