Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm


1, Có một  đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Từ đó suy ra: hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau.2, Ba các đặt tên đường thẳng:- Dùng chữ cái...
Đề bàiNếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18)? Lời giải chi tiếtTa lấy tên hai điểm một để gọi tên đường thẳng đó: đường thẳng AB; đường thẳng BA;...
Đề bàiQuan sát  hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:a,  Có nhiều đường “Không thẳng”  đi qua hai điểm \(A\) và \(B\).b, Chỉ có một đường thẳng đi qua \(2\) điểm \(A\) và \(B\).Phương pháp...
Đề bàia, Tại sao không nói:” Hai điểm thẳng hàng”?b, Cho ba điểm A,B,C trên trang giấy và một thước thẳng(không chia khoảng). phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không?Lời giải chi...
Đề bài Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường  thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường  thẳng? Đó là những đường thẳng nào?Phương pháp giải - Xem...
Đề bài Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm?  Có bao nhiêu đường thẳng(Phân...
Đề bàiVẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và tìm điểm T trên đường thẳng d­­­2 sao cho X,Z,T thẳng hàng.Lời giải chi tiếtVì X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng nên...
Đề bài Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:a, M là giao điểm của hai đường thẳng  p và  q.b, Hai đường thẳng m,n  cắt nhau tại A. đường thẳng p cắt n tại B cắt m tại C.c, Đường...
Đề bàiXem hình  23 rồi điền vào chỗ trống:Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách làm bài này là các bạn đếm số đường thẳng cũng như số giao điểm để điền vào chỗ trốngLời giải chi tiếta) 2 đường thẳng...
Đề bàia) Vẽ hai điểm A, B (A và B không trùng nhau)Vẽ đường thẳng m đi qua hai điểm A và B.b) Vẽ điểm C không thuộc đường thẳng m.c) Vẽ điểm D thuộc đường thẳng m sao cho...
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, C, D không thẳng hàng. Có thể kết luận gì về ba điểm B, A, D?Bài 2. Cho năm điểm A, B, C, D, E...
Đề bàiBài 1. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm B, C, D thẳng hàng. Có thể kết luận gì về bốn điểm A, B, C, D?Bài 2....
Đề bàiVẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:Bài 1. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại N, đường thẳng c cắt đường thẳng a tại M và cắt b tại P. Gọi Q là điềm...
Đề bàiBài 1. Cho hai điểm A, Ba) Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như...