Bài 3. Ghi số tự nhiên


Đề bàiHãy viết:- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Lời giải chi tiết- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999- Số tự nhiên...
Đề bàia) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7b) Điền vào bảng:Lời giải chi tiếta) 135.10 + 7 = 1357.b)
Đề bàiViết tập hợp các chữ số của số 2000.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {  }, cách nhau bởi dấu ";" (nếu có phần...
Đề bàia) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.Lời giải chi tiếta) Muốn một số có bốn chữ số là số nhỏ nhất thì chữ...
Đề bàiDùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHướng dẫn: Vì số có ba chữ số nên...
Đề bàia) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17; 25c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được...
Đề bàiBài 1.  Cho tập hợp \(A = \{3 ;6 ;9 \}\)Viết tất cả các số có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của  tập hợp A.Bài 2.  Có bao nhiêu số có hai chữ...
Đề bàiBài 1. Một tập hợp A bằng \(\{0;3;6\}\).Viết tập hợp các số có hai chữ số mà mỗi chữ số là phần tử của ABài 2. Có bao nhiêu số có ba chữ số?Bài 3. Dùng hai chữ số...
Đề bàiBài 1.Cho tập hợp \(A =\{0; 1; 2; 3\}\). Viết tập hợp các số lẻ có hai chữ số mà mỗi chữ số là một phần tử của A.Bài 2.Cho hai chữ số V và X. Viết tập hợp...
Đề bàiBài 1.Tổng sau biểu thị cho số nào?\(5.10000 +4.1000 +3.100 +1\)Bài 2. Viết các số sau bằng số La Mã:a) \(19\)                                     ...
Đề bàiBài 1. Một cuốn sách có 100 trang.Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó.Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{ 0; 1; 2; 3; 4 \}.\)   Viết tập hợp B...
Đề bàiBài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{1; 3; 5;...; 2011 \}\)   Tính số phần tử của tập hợp A.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có 999 số...