Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:  \(a)\left\{ {\matrix{ {4x + 5y = 3} \cr {x - 3y = 5} \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{ {7x - 2y = 1} \cr {3x + y = 6} \cr} }...
Giải các hệ phương trình:\(a)\left\{ {\matrix{ {1,7x - 2y = 3,8} \cr {2,1x + 5y = 0,4} \cr} } \right.\)\(b)\left\{ {\matrix{ {\left( {\sqrt 5 + 2} \right)x + y = 3 - \sqrt 5 } \cr { - x +...
Tìm giá trị của a và b:a) Để hệ phương trình\(\left\{ {\matrix{ {3ax - \left( {b + 1} \right)y = 93} \cr {bx + 4ay = - 3} \cr} } \right.\)có nghiệm là (x; y) = (1; -5);b) Để hệ...
Tìm giá trị của a và b để hai đường thằng (d1): \(\left( {3a - 1} \right)x + 2by = 56\) và (d2): \({1 \over 2}ax - \left( {3b + 2} \right)y = 3\) cắt nhau tại điểm M(2; -5).GiảiHai đường thẳng...
Tìm a và b:a) Để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A (-5; 3), \(B\left( {{3 \over 2}; - 1} \right)\);b) Để đường thẳng \(ax - 8y = b\) đi qua điểm M (9; -6) và...
Tìm giá trị của m:a) Để hai đường thẳng (d1): \(5x - 2y = 3,\) (d2): \(x + y = m\) cắt nhau tại một điểm trên trục Oy. Vẽ hai đường thẳng này trong cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Để...
Câu 3.1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Tìm a và b để hệ\(\left\{ {\matrix{ {ax + by = 17} \cr {3bx + ay = - 29} \cr} } \right.\)có nghiệm là (x; y) = (1; -4)GiảiCặp...
Tìm giao điểm của hai đường thẳng:a) \(\left( {{d_1}} \right):5x - 2y = c\) và \(\left( {{d_2}} \right):x + by = 2,\) biết rằng (d1) đi qua điểm A (5; -1) và (d2) đi qua điểm B(-7; 3);b) \(\left( {{d_1}} \right):ax +...
Giải các hệ phương trình:\(a)\left\{ {\matrix{ {\left( {x - 3} \right)\left( {2y + 5} \right) = \left( {2x + 7} \right)\left( {y - 1} \right)} \cr {\left( {4x + 1} \right)\left( {3y - 6} \right) = \left( {6x - 1}...
Giải các hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ:a)\(\left\{ {\matrix{ {{1 \over x} + {1 \over y} = {4 \over 5}} \cr {{1 \over x} - {1 \over y} = {1 \over 5}} \cr} } \right.\)b) \(\left\{ {\matrix{...