Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


A. Kiến thức cơ bản:1. Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau:Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là...
Đề bàiGiải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ)\(\left\{ \matrix{4x - 5y = 3 \hfill \cr 3x - y = 16 \hfill \cr}  \right.\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{&...
Đề bàiBằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.\(\left( {III} \right)\left\{ \matrix{4x - 2y =  - 6 \hfill \cr - 2x + y = 3 \hfill \cr}  \right.\)Lời giải chi tiết\(\left( {III}...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:a) \(\left\{\begin{matrix} x - y =3 & & \\ 3x-4y=2 & & \end{matrix}\right.\);        b) \(\left\{\begin{matrix} 7x - 3y =5 & & \\ 4x+y=2 & & \end{matrix}\right.\);   ...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:a) \(\left\{\begin{matrix} 3x - 2y = 11 & & \\ 4x - 5y = 3& & \end{matrix}\right.\);          b) \(\left\{\begin{matrix} \dfrac{x}{2}- \dfrac{y}{3} = 1& & \\ 5x...
Đề bàiGiải các hệ phương trình bằng phương pháp thế:a) \(\left\{\begin{matrix} x + y\sqrt{5} = 0& & \\ x\sqrt{5} + 3y = 1 - \sqrt{5}& & \end{matrix}\right.\);         b) \(\left\{\begin{matrix} (2 - \sqrt{3})x - 3y = 2 + 5\sqrt{3}& & \\ 4x...
Đề bàiGiải hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} x + 3y = 1 & & \\ (a^{2} + 1)x + 6y = 2a & & \end{matrix}\right.\) trong mỗi trường hợp sau:a) \(a = -1\);             b) \(a = 0\);              c) \(a = 1\).Phương...
Đề bàiGiải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.a) \(\left\{\begin{matrix} 3x - y = 5 & & \\ 5x + 2y = 23 & & \end{matrix}\right.\);        b) \(\left\{\begin{matrix} 3x +5y = 1 & & \\ 2x -y =-8 &...
Đề bàiGiải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.a) \(\left\{\begin{matrix} x\sqrt{2}- y \sqrt{3}=1 & & \\ x + y\sqrt{3} = \sqrt{2}& & \end{matrix}\right.\);                 b) \(\left\{\begin{matrix} x - 2\sqrt{2} y = \sqrt{5}& & \\ x\sqrt{2} + y = 1 - \sqrt{10}&...
Đề bàia) Xác định các hệ số \(a\) và \(b\), biết rằng hệ phương trình\(\left\{\begin{matrix} 2x + by=-4 & & \\ bx - ay=-5& & \end{matrix}\right.\)Có nghiệm là \((1; -2)\)b) Cũng hỏi như vậy, nếu hệ phương trình có nghiệm...
Đề bàiBiết rằng: Đa thức \(P(x)\) chia hết cho đa thức \(x - a\) khi và chỉ khi \(P(a) = 0\).Hãy tìm các giá trị của \(m\) và \(n\) sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho \(x...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  x + y = 10 \hfill \cr  3x - 2y = 0. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Xác đinh a, b để đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đi...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  {x \over y} = {1 \over 3} \hfill \cr  x + y = 12. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm các hệ số a, b biết rằng hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{ ...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình: \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  + y = 1 \hfill \cr  x - y = \sqrt 2. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm các giá trị m để hệ sau có vô số nghiệm: \(\left\{...
Đề bàiBài 1: Giải hệ phương trình sau: \(\left\{ \matrix{  \sqrt {2x}  - \sqrt {3y}  = 1 \hfill \cr  x + \sqrt {3y}  = \sqrt 2. \hfill \cr}  \right.\)Bài 2: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm:\(\left\{ \matrix{ ...