Bài 3: Góc nội tiếp


Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5cm. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ.Giải- Vẽ đường tròn (0; 1,5cm)- Vẽ 2 đường kính AC và BD vuông góc với nhau.- Nối...
Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M. Tiếp tuyến này cắt đường thẳng CD tại S....
Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng \(A{B^2} = AD.AE\).Giải AB = AC (gt)\(\overparen{AB}\) = \(\overparen{AC}\)...
Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B. Chứng minh rằng tích MA.MB không đổi.GiảiTrường hợp M ở...
Để giúp xe lửa chuyển từ một đường ray từ hướng này sang một đường ray theo hướng khác, người ta làm xen giữa một đoạn đường ray hình vòng cung (hình 1). Biết chiều rộng của đường ray là...
Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) và M là một điểm của cung nhỏ BC. Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB.a) Hỏi tam giác MBD là tam giác gì?b) So sánh hai...
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, biết \(\widehat A = {32^0}\), \(\widehat B = {84^0}\). Lấy các điểm D, E, F thuộc đường tròn tâm O sao cho AD = AB, BE = BC, CF...
Vẽ một tam giác vuông biết cạnh huyền là 4cm và đường cao ứng với cạnh huyền là  1,5cm.GiảiCách vẽ:- Vẽ đoạn BC = 4cm.- Vẽ nửa đường tròn đường kính BC- Vẽ đường thẳng xy nằm trên nửa mặt...
Câu 3.1 trang 103 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Mỗi câu sau đây đúng hay sai(A) Góc nội tiếp là góc tạo bởi hai dây của đường tròn đó.(B)  Trong một đường tròn,  hai góc nội tiếp bằng...
Cho tam giác cân ABC (AB = AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường phân giác của hai góc B và C cắt nhau ở E và cắt đường tròn lần lướt ở F và D. Chứng minh...