Bài 3. Hình thang cân


Hình thang cân ABCD có AB// CD, AB < CD. Kẻ các đường cao AH, BK. Chứng minh rằng DH = CK.Giải:Xét hai tam giác vuông AHD và BKC:\(\widehat {AHD} = \widehat {BKC} = {90^0}\)AD=BC (tính chất hình thang cân)\(\widehat...
Hình thang cân ABCD có AB // CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OA=OB, OC=OD.Giải:Xét ∆ ADC và ∆ BCD, ta có:AD = BC (tính chất hình thang cân)\(\widehat {ADC} = \widehat {BCD}\)  (gt)DC...
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN.a. Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?b. Tính các góc của tứ giác BMNC biết rằng \(\widehat...
Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BE, CF. Chứng minh rằng BFEC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.Giải:Xét hai tam giác AEB và AFCCó AB = AC (∆ ABC cân tại...
Chứng minh rằng hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.Giải:Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng DC tại K.Ta có hình thang ABKC có hai cạnh bên BK // AC...
Tính các góc của hình thang cân, biết một góc bằng  \({50^0}\)Giải:   Giả sử hình thang cân ABCD có AB // CD và  \(\widehat D = {50^0}\)Vì \(\widehat C = \widehat D\) (tính chất hình thang cân)\( \Rightarrow \widehat C =...
Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C.Giải:AB = AD (gt)AD = BC (tính chất hình thang cân)⇒ AB = BC do đó ∆ ABC...
Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì? Vì sao?Giải:Ta có: OA = OC (gt)⇒ ∆ OAC cân tại O\( \Rightarrow {\widehat A_1} =...
Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE.a. Tứ giác BDEC là hình gì? Vì sao?b. Các điểm D, E ở vị trí nào thì...
Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC và E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OE là đường trung trực của hai đáy.Giải:\(\eqalign{ & \widehat...
a. Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = b, đáy lớn CD = a, đường cao AH.Chứng minh rằng  (a và b có cùng đơn vị đo)b. Tính đường cao của hình thang cân có hai đáy 10cm,...
Hình thang cân ABCD có đường chéo DB vuông góc với cạnh bên BC, BD là tia phân giác của góc D. Tính chu vi của hình thang, biết BC = 3cm.Giải:Ta có: AD = BC = 3 (cm)  (tính...
Hình thang cân ABCD (AB // CD) có \(\widehat A = {70^0}\). Khẳng định nào dưới đây là đúng?A. \(\widehat C = {110^0}\)B. \(\widehat B = {110^0}\)C. \(\widehat C = {70^0}\)D. \(\widehat D = {70^0}\)Giải:Chọn A. \(\widehat C = {110^0}\)
Hình thang cân ABCD (AB// CD) có hai đường chéo cắt nhau tại I, hai đường thẳng chứa các cạnh bên cắt nhau ở K. Chứng minh rằng KI là đường trung trực của hai đáy.Giải:∆ACD = ∆BDC (c.c.c) suy...
Hình thang cân ABCD (AB // CD) có  , DB là tia phân giác của góc D. Tính các cạnh của hình thang, biết chu vi hình thang bằng 20cm.Giải:Hình thang ABCD cân có AB // CD\( \Rightarrow \widehat D...