Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây


Lý thuyết liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dâyTóm tắt lý thuyếtĐịnh lý 1: Trong một đường tròn: a) Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.b) Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.Định lý 2....
Đề bàiHãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng:a) Nếu AB = CD thì OH = OK.b) Nếu OH = OK thì AB = CD. Lời giải chi tiếtOH là một phần đường kính...
Đề bàiCho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(5cm\), dây \(AB\) bằng \(8cm\).a) Tính khoảng cách từ tâm \(O\) đến dây \(AB\).b) Gọi \(I\) là điểm thuộc dây \(AB\) sao cho \(AI=1cm\). Kẻ dây \(CD\) đi qua \(I\) và vuông...
Đề bàiCho đường tròn \((O)\) có các dây \(AB\) và \(CD\) bằng nhau, các tia \(AB\) và \(CD\) cắt nhau tại điểm \(E\) nằm bên ngoài đường tròn. Gọi \(H\) và \(K\) theo thứ tự là trung điểm của \(AB\)...
Đề bàiCho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(25cm\), dây \(AB\) bằng \(40cm\). Vẽ dây \(CD\) song song với \(AB\) và có khoảng cách đến \(AB\) bằng \(22cm\). Tính độ dài dây \(CD\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Kẻ...
Đề bàiCho hình \(70\) trong đó hai đường tròn cùng có tâm là \(O\). Cho biết \(AB>CD\).Hãy so sánh các độ dài:a) \(OH\) và \(OK\);b) \(ME\) và \(MF\);c) \(MH\) và \(MK\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Để so sánh hai...
Đề bàiCho đường tròn \((O)\), điểm \(A\) nằm bên trong đường tròn. Vẽ dây \(BC\) vuông góc với \(OA\) tại \(A\). Vẽ dây \(EF\) bất kì đi qua \(A\) và không vuông góc với \(OA\). Hãy so sánh độ dài...
Đề bàiCho đường tròn (O; 10cm), dây AB = 16cma. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB.b. Lấy K thuộc dây AB sao cho AK = 14cm. Vẽ dây PQ vuông góc với AB tại K. Chứng tỏ:...
Đề bàiGọi I là trung điểm của dây cung AB không qua tâm của đường tròn (O; R). Qua I vẽ dây cung CD.a. Chứng tỏ \(CD ≥ AB\). Tìm độ dài nhỏ nhất, lớn nhất của các dây quanh...
Đề bàiCho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định và dây AC. Biết rằng khoảng cách từ O lần lượt đến AC và BC là 8cm và 6cm.a. Tính độ dài các dây AC, BC và bán kính...
Đề bàiBài 1. Cho điểm M nằm bên trong đường tròn (O; R). Dựng qua M hai dây AB và CD sao cho \(AB > CD\). Gọi H, K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Chứng...
Đề bàiCho điểm P nằm ngoài đường tròn (O; R) và \(OP = 2R.\) Một đường thẳng qua P cắt (O) tại A và B ( A nằm giữa B và P) và \(AB = R.\) Gọi H là chân...