Bài 3. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng


Bài 1. Một vật có momen quán tính \(0,72kg.{m^2}\) quay đều \(10\) vòng trong \(1,8\) s. Momen động lượng của vật có độ lớn bằngA.\(4kg.{m^2}/s\)                B.\(8kg.{m^2}/s\)                            C.\(13kg.{m^2}/s\)               D.\(25kg.{m^2}/s\)GiảiTa...
Bài 2. Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc và  (Hình 3.3). Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa...
Bài 3. Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay, hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang hai tay theo phương ngang, ghế và người quay với tốc độ góc. Ma sát ở trục quay nhỏ...
Bài 4. Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính  \(R= 0,5\) m, khối lượng \(m=1\) kg quay đều với tốc độ góc \(\omega = 6\;rad/s\) quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của...