Bài 3. Phép đối xứng trục


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(3; -5), đường thẳng d có phương trình \(3x + 2y - 6 = 0\) và đường tròn (C) có phương trình \({x^2} + {y^2} - 2x + 4y - 4 =...
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(x - 5y + 7 = 0\) và đường thẳng d’ có phương trình \(5x - y - 13 = 0\). Tìm phép đối xứng trục biến d thành d’. Giải:Dễ...
Tìm các trục đối xứng của hình vuôngGiải:Cho hình vuông ABCD.  Gọi F là phép đối xứng trục d biến hình vuông đó thành chính nó. Lí luận tương tự, ta thấy A chỉ có thể biến thành các điểm...
Cho hai đường thẳng c, d cắt nhau và hai điểm A, B  không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng điểm C trên c, điểm D trên d sao cho tứ giác ABCD là hình thang cân nhận AB...
Cho đường thẳng d và hai điểm A, B không thuộc d nhưng nằm cùng phía đối với d. Tìm trên d  điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ đó đến A và B là bé nhất.Giải:Gọi B'...