Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn


Giải các phương trìnha) \(7{x^2} - 5x = 0\)b) \( - \sqrt 2 {x^2} + 6x = 0\)c) \(3,4{x^2} + 8,2x = 0\)d) \( - {2 \over 5}{x^2} - {7 \over 3}x = 0\)Giảia) \(7{x^2} - 5x = 0 \Leftrightarrow x\left( {7x - 5} \right) = 0\)\( \Leftrightarrow...
Câu 3.1 trang 52 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Đưa các phương trình sau về dạng \(a{x^2} + bx + c = 0\) và xác định các hệ số a, b, c:a) \(4{x^2} + 2x = 5x - 7\)b) \(5x -...
Giải các phương trình:a) \(5{x^2} - 20 = 0\)b) \( - 3{x^2} + 15 = 0\)c) \(1,2{x^2} - 0,192 = 0\)d) \(1172,5{x^2} + 42,18 = 0\)Giảia) \(5{x^2} - 20x = 0 \Leftrightarrow {x^2} = 4 \Leftrightarrow \left| x \right| = 2\)⇔ x = 2 hoặc x...
Giải các phương trình:a) \({\left( {x - 3} \right)^2} = 4\)b) \({\left( {{1 \over 2} - x} \right)^2} - 3 = 0\)c) \({\left( {2x - \sqrt 2 } \right)^2} - 8 = 0\)d) \({\left( {2,1x - 1,2} \right)^2} - 0,25 = 0\)Giảia) \(\eqalign{ & {\left(...
Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng thành những phương trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số:a) \({x^2} - 6x + 5 = 0\)b) \({x^2} - 3x - 7...
Nhận thấy rằng phương trình tích \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) = 0,\) hay phương trình bậc hai \({x^2} - x - 6 = 0,\) có hai nghiệm là \({x_1} =  - 2,{x_2} = 3\). Tương tự,...