Bài 3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0


Giải các phương trình sau:a. \(1,2 - \left( {x - 0,8} \right) =  - 2\left( {0,9 + x} \right)\)b. \(2,3x - 2\left( {0,7 + 2x} \right) = 3,6 - 1,7x\)c. \(3\left( {2,2 - 0,3x} \right) = 2,6 + \left( {0,1x...
Giải các phương trình sau:a. \({{x - 3} \over 5} = 6 - {{1 - 2x} \over 3}\)b. \({{3x - 2} \over 6} - 5 = {{3 - 2\left( {x + 7} \right)} \over 4}\)c. \(2\left( {x + {3 \over...
Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định:a. \(A = {{3x + 2} \over {2\left( {x - 1} \right) - 3\left( {2x + 1} \right)}}\)b. \(B = {{0,5\left( {x + 3} \right)...
Giải các phương trình sau:a. \({{5\left( {x - 1} \right) + 2} \over 6} - {{7x - 1} \over 4} = {{2\left( {2x + 1} \right)} \over 7} - 5\)b. \({{3\left( {x - 3} \right)} \over 4} + {{4x -...
Tìm giá trị của k sao cho:a. Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2b. Phương trình \(2\left( {2x + 1} \right) + 18 = 3\left( {x + 2} \right)\left(...
Tìm các giá trị của x sao cho hai biểu thức A và B cho sau đây có giá trị bằng nhau:a. \(A = \left( {x - 3} \right)\left( {x + 4} \right) - 2\left( {3x - 2} \right)\)  ...
Cho hai phương trình:\({{7x} \over 8} - 5\left( {x - 9} \right) = {1 \over 6}\left( {20x + 1,5} \right)\)  (1)\(2\left( {a - 1} \right)x - a\left( {x - 1} \right) = 2a + 3\)    (2)a. Chứng tỏ rằng...
Bằng cách đặt ẩn phụ theo hướng dẫn, giải các phương trình sau:a. \({{6\left( {16x + 3} \right)} \over 7} - 8 = {{3\left( {16x + 3} \right)} \over 7}\)Hướng dẫn: Đặt u\( = {{16x + 3} \over 7}\)b. \(\left(...
Giải các phương trình sau:a. \({{2x} \over 3} + {{2x - 1} \over 6} = 4 - {x \over 3}\)b.\({{x - 1} \over 2} + {{x - 1} \over 4} = 1 - {{2\left( {x - 1} \right)} \over 3}\)c....