Bài 3. Phương trình đường thẳng


Bài 24. Viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây:a) Các trục tọa độ Ox, Oy, Oz.b) Các đường thẳng đi qua điểm \({M_0}\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) (với \({x_0}.{y_0}.{z_0} \ne 0\)) và song song...
Bài 25. Viết phương trình tham số, chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây:a) Đường thẳng đi qua điểm (4; 3; 1) và song song với đường thẳng có phương trình\(\left\{ \matrix{ x = 1 + 2t...
Bài 26. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng \(d:\,\,{{x - 1} \over 2} = {{y + 2} \over 3} = {{z - 3} \over 1}\) trên mỗi mặt phẳng tọa độ.GiảiĐường thẳng d có phương trình tham...
Bài 27. Cho đường thẳng \(d:\left\{ \matrix{ x = t \hfill \cr y = 8 + 4t \hfill \cr z = 3 + 2t \hfill \cr} \right.\)và mặt phẳng \(\left( P \right):x + y + z - 7 = 0\).a) Tìm...
Bài 28. Xác định vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi phương trình:a) \(d:{{x - 1} \over 2} = y - 7 = {{z - 3} \over 4}\,;\,d':{{x - 3} \over 6} =...
Bài 29. Viết phương trình đường thẳng đi qua \(A\left( {1; - 1;1} \right)\) và cắt cả hai đường thẳng sau:\(d:\left\{ \matrix{ x = 1 + 2t \hfill \cr y = t \hfill \cr z = 3 - t \hfill \cr}...
Bài 30. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng \({d_1}\) và cắt cả hai đường thẳng \({d_2}\) và \({d_3}\), biết phương trình của \({d_1},{d_2}\) và \({d_3}\) là:\({d_1}:\left\{ \matrix{ x = 1 \hfill \cr y = {- 2 + 4t} \hfill \cr...
Bài 31. Cho hai đường thẳng\({d_1}:\left\{ \matrix{ x = 8 + t \hfill \cr y = 5 + 2t \hfill \cr z = 8 - t \hfill \cr} \right.\) và \({d_2}:{{3 - x} \over 7} = {{y - 1} \over...
Bài 32. Cho đường thẳng d và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) có phương trình:\(d:{{x - 2} \over 2} = {{y + 1} \over 3} = {{z - 1} \over 5}\,\,;\,\,\left( \alpha  \right):2x + y + z - 8 =...
Bài 33. Cho đường thẳng \(\Delta \) và mp(P) có phương trình:\(\Delta:{{x - 1} \over 1} = {{y - 2} \over 2} = {{z - 3} \over 2}\,\,;\,\,\left( P \right):2x + z - 5 = 0\).a) Xác định tọa độ...
Bài 34a) Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng \(\Delta \) có phương trình \({{x + 2} \over 1} = {{y - 1} \over 2} = {{z + 1} \over { - 2}}\).b) Tính khoảng cách...
Bài 35. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng sau:a)\(d:\left\{ \matrix{ x = 1 + t \hfill \cr y = - 1 - t \hfill \cr z = 1 \hfill \cr} \right.\) và\(d':\left\{ \matrix{ x = {2 - 3t'} \hfill...