Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc …


Ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy, tiến hành khởi nghĩa vũ trang, lật đổ ách thống trị của phát xít, thành lập chính quyền cách mạng, tiêu...
Nét nổi bật của giai đoạn này là phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha. Từ đầu những năm 60,...
Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập trung ở ba nước miền Nam châu Phi là Rô-đê-di-a, Tây...
Đề bàiHãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập đã nêu trong bài.Lời giải chi tiếtDựa vào bản đồ, nội dung của bài và những kiến thức địa lí để xác định. 
Đề bàiHãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào bản đồ và kiến thức địa lí để xác địnhLời giải chi tiết
Đề bàiHãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào bản đồ và kiến thức địa lí để xác địnhLời giải chi tiết BaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiHãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk...