Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng Câu 1. Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành thắng lợi đẩu tiên ở các nước A. Đông Nam...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ ách thống trị của Phát xít Nhật, thành lập chính...
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển qua các giai đoạn như thế nào?- Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của...