Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?Gợi ý làm bài:- Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông hàng hóa phải...
Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? Gợi ý làm bài:Nhận xét: Ba người sản xuất có thời gian...
Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?Gợi ý làm bài:- Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng...
Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên?Gợi ý làm bài:- Hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện...
Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?Gợi ý làm bài:- Ý kiến cho rằng năng suất lao động...
Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo?Gợi ý làm bài:* Quy luật giá trị tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo vì:+ Trong nền...
Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được.Gợi ý làm bài:Ví dụ: Khi giá cà phê ở nước ta tăng cao,...
Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.Gợi ý làm bài:Ví dụ: người bán vải đang bán mặt hàng vải, nhưng khi...
Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết.Gợi ý làm bài:Trong...
Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị? -         Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng...