Bài 3. Rút gọn phân thức


Đề bàiPhân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:a)\({{3{x^2} - 12x + 12} \over {{x^4} - 8x}}\)b)\({{7{x^2} + 14x + 7} \over {3{x^2} + 3x}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích tử và...
Đề bàiÁp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:a)\({{45x\left( {3 - x} \right)} \over {15x{{\left( {x - 3} \right)}^3}}}\)b)\({{{y^2} - {x^2}} \over {{x^3} - 3{x^2}y + 3x{y^2} - {y^3}}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng quy...
Đề bàiBài 1. Rút gọn phân thức:a) \({{{a^3} - 2{a^2}b} \over {2{a^3}{b^2} - {a^4}b}}\)b) \({{4{x^2} - 4xy + {y^2}} \over {{y^2} - 4{x^2}}}\)Bài 2. Tìm P, biết: \({a^2}P + 3Pa + 9 = {a^2}.\)Lời giải chi tiếtBài 1.a) \({{{a^3} -...
Đề bàiBài 1. Rút gọn phân thức:a) \({{2x - 10} \over {25 - {x^2}}}\)b) \({{4{y^2} - 4y + 1} \over {2 - 4y}}.\)Bài 2. Tìm P, biết: \(a\left( {P - a - 4} \right) - 2P = 4,\) với \(a...
Đề bàiRút gọn phân thức:a) \({{16{a^2} - 1} \over {16{a^2} - 8a + 1}}\)b) \({{36a - {a^3}} \over {{a^3} + 12{a^2} + 36a}}\)c) \({{2{a^4} + 3{a^3} + 2a + 3} \over {\left( {{a^2} - a + 1} \right)\left( {2a +...
Đề bàiRút gọn phân thức:a) \({{{x^4} - 1} \over {\left( {{x^2} - 1} \right)\left( {x + 2} \right)}}\)b) \({{27{a^3} + {b^3}} \over {3ab + {b^2}}}\)c) \({{{x^3} - {x^2} - x + 1} \over {{x^4} - 2{x^2} + 1}}.\)Lời giải chi...
Đề bàiRút gọn phân thức:a) \({{3{x^3} + 6{x^2} + 3x} \over {{x^3} + 3{x^2} + 3x + 1}}\)b) \({{x + 1} \over {{x^3} + 1}}\)c) \({{{a^3} - {b^3}} \over {{a^2} - 2ab + {b^2}}}.\)Lời giải chi tiếta) \({{3{x^3} + 6{x^2}...
1. Qui tắcMuốn rút gọn một phân thức đại số ta phải:- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau2. Chú ýCó...
Đề bàiCho phân thức: \({{4{x^3}} \over {10{x^2}y}}\)a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu.b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Lời giải chi tiếta) Nhân tử chung của cả tử và mẫu: 2x2b) \({{4{x^3}} \over {10{x^2}y}}...
Đề bàiCho phân thức: \({{5x + 10} \over {25{x^2} + 50x}}\)a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng.b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Lời giải chi tiếta) 5x +...
Đề bàiRút gọn phân thức:a) \( \frac{6x^{2}y^{2}}{8xy^{5}}\);                  b) \( \frac{10xy^{2}(x + y)}{15xy(x + y)^{3}}\);c) \( \frac{2x^{2} + 2x}{x + 1}\);               d) \( \frac{x^{2}- xy - x + y}{x^{2} +...
Đề bàiTrong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:a) \( \frac{3xy}{9y}= \frac{x}{3}\);                                b) \( \frac{3xy + 3}{9y...
Đề bàiÁp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:a) \( \frac{36(x - 2)^{3}}{32 - 16x}\);                               b) \( \frac{x^{2}- xy}{5y^{2} - 5xy}\)Phương pháp giải -...
Đề bàiĐố em rút gọn được phân thức:                         \( \frac{x^{7}+ x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1}{x^{2}-1}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiRút gọn phân thức:a) \({{12{x^3}{y^2}} \over {18x{y^5}}}\)b) \({{15x{{\left( {x + 5} \right)}^3}} \over {20{x^2}\left( {x + 5} \right)}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung- Chia cả...