Bài 3: Số đo góc


Xem hình dướia) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng.c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần.GiảiƯớc lượng bằng mắt...
Một học sinh làm một mặt đồng hồ như hình 4. Hãy đo để kiểm tra xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?GiảiGọi giao điểm của hai kim là O.Đo góc IOII, IIOIII ta thấy không bằng nhau, đồng...
Câu 3.1 trang 85 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Góc có số đo 135° là góc nhọn;b) Góc có số đo 75° là góc tù;c) Góc...
Hỏi lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0°, 60°, 90°, 150°, 180°?Giải- Kim phút và kim giờ tạo thành một góc bằng 0° nên 2 kim đó trùng nhau chỉ lúc...
Đo các góc CED, CGD, BED, CGE ở hình 5GiảiDùng thước đo góc ta đo được:\(\widehat {CE{\rm{D}}} = {45^O}\)\(\widehat {CG{\rm{D}}} = {25^O}\)\(\widehat {BE{\rm{D}}} = {90^O}\)\(\widehat {GCE} = {65^O}\)
Đổi thành độ, phút  \(\eqalign{ & 15,{25^o} = 15{{{1^o}} \over 4} = {15^o}15' = 915' \cr & 30,{5^o} =................. =.................. = \cr & 60,{75^o} =................ =.................. = \cr & 90,{2^o} =................. =.................. = \cr & 45,{15^o} =................ =................... = \cr}...