Bài 3. Số hạng – Tổng


1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):Số hạng143144368Số hạng2725520Tổng16    2. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết:a) Các số hạng là 25 và 43                     b) Các số hạng là 72 và 11c) Các số hạng là 40...