Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – bazơ


Môi trường trung tính có pH = 7 ; môi trường axit có pH < 7 ; môi trường bazơ có pH > 7.pH càng nhỏ thì dung dịch có độ axit càng lón. pH càng lớn thì dung dịch...
Đề bàiTích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?Lời giải chi tiếtTích số KH2O = [H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước. Tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác định,...
Đề bàiPhát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.Lời giải chi tiếtpH = -lg[H+]Môi trường axit là môi trường trong đó:[H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M => pH <...
Đề bàiChất chỉ thị axit - bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.Lời giải chi tiếtĐể xác định môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất...
Đề bàiMột dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này làA. axitB. trung tínhC. kiềmD. không xác định được Lời giải chi tiếtĐáp án CMột dung dịch có [OH- ]= 1,5.10-5M.Vậy dung dịch có môi trường...
Đề bàiTính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.Lời giải chi tiếtHCl —> H+ + Cl-0,10M       0,10MDung dịch HCl 0,10M có:[H+] = 0,1MpH = -log [H+] = 1,0 [OH-] = 1,0.10-13/[H+] = 1,0.10-13MNaOH —> Na+ +...
Đề bàiTrong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước làA. [H+].[OH-] > 1,0.10-14B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14D. không xác định được.Lời giải chi tiết Đáp án B