Bài 3: Sự điện ly của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ


1.15. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:A. áp suất.                                      B. nhiệt độ.C. sự có mặt của axit hoà tan.D. sự có mặt của bazơ hoà tan.1.16. Hoà tan một axit vào nước ở 25°C, kết quả làA. [H+]...
1.18. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau:Ở 20°C: \({K_{{H_2}O}}\)= 7.10-15Ở 25°C: \({K_{{H_2}O}}\)= 1. 10-14.Ở 30°C: \({K_{{H_2}O}}\)= 1,5. 10-14.Hỏi sự điện li của nước là thu nhiệt hay toả nhiệt?Hướng dẫn trả lời:Thu nhiệt, vì...
1.19.1. Dùng các số liệu ở bài tập 1.18, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và...
1.20*. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H20 phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng \({D_{{H_2}O}}\) = 1 g/ml?Hướng dẫn trả lời:1 lít nước...
1.21. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1? Biết rằng sự biến đổi thể tích khi pha trộn là không đáng kể.Hướng...
1.22. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10?Hướng dẫn trả lời:Khi pH = 10 thì [H+] = 1.10-10M và \({\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}} = \frac{{{{1.10}^{ - 14}}}}{{{{1.10}^{ - 10}}}}\) = 1.10-4M, nghĩa là...
1.23. Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau: KOH, HN03 và \({H_2}\)S04.Hướng dẫn trả lời:- Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào cả ba dung dịch. Dung dịch nào...