Bài 3: Tế bào


Bảng 3.1. Chức năng của các bộ phận trong tế bào
Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữucơ gồm:- Prôtêin có cấu trúc phức tạp gồm các nguyên tố: Cacbon (C), ôxi (O), hiđrô (H), nitơ (N), lưu huỳnh (S),...
Hình 3.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường 
Cấu tạo tế bào gồm: Màng sinh chất, nhân, ti thể, chất tế bào, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ribôxôm và trung thể.
Đề bàiQuan sát hình 3 - 1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.Lời giải chi tiếtMột tế bào điển hình gồm:- Màng sinh chất- Chất tế bào:+ Ti thể+ Ribôxôm+ Lưới nội chất+ Bộ máy Gôngi+...
Đề bàiHãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.Lời giải chi tiết- Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất: Lấy các chất cần thiết...
Đề bàiQua hình 3 - 2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì? Lời giải chi tiếtChức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng...
Đề bàiHãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.Bảng 3-2. Các bào quan và...
Đề bàiHãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thểLời giải chi tiết- Cơ thể dược cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan; mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại; mỗi cơ quan...