Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật


Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích ( mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị). Giải:Hình a có kích thước là 4; 2...
Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117a, b, c. a. Hãy tìm diện tích xung quanh của mỗi hình.b. Hãy tìm diện tích toàn phần của mỗi hình.Giải:Hình a:Diện tích xung quanh là:...
Khi gấp và dán hình dưới đây (h.107), hình nào tạo thành hình lập phương? Hãy điền “có”, “không” vào chỗ trống (…).(hình 107 trang 134 sbt) Giải:a. Cób. Khôngc. Không
Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108a và b. Giải: (hình 108 trang 135 sbt)Hình 14a:Số hình lập phương đơn vị là: 4 × 4 × 4 = 64 (hình)Hình...
Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không? (đoạn dây thép để nguyên, không cắt)Giải:Mỗi hình lập phương có 12...
Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau: a. Ba đường thẳng nào cắt nhau tại điểm G?b. Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng FB?c. Mặt phẳng (EFBA) và mặt phẳng (FGCB)...
Cạnh của hình lập phương bằng \(\sqrt 2 \) (h.110). Như vậy độ dài đoạn AC1 là:A. 2B. \(2\sqrt 6 \)C. \(\sqrt 6 \)D. \(2\sqrt 2 \)Kết quả nào trên đây là đúng?Giải: (hình 110 trang 135 sbt)Áp dụng định lí...
Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111. Để xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 4cm thì số hình hộp cần phải có...
Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112? Giải: (hình 112 trang 136 sbt)Vì cái cọc hay chân bàn đều...
Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không?(có thể làm nắp rời)Giải: (hình trang 133 sgbt) Triển khai hình lập phương không có...
Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai:Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Giải: (hình 113 trang...
Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn AC1 là: A. 190cmB. 150cmC. 130cmD. 109cmHãy chọn kết quả đúng.Giải:Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta tính được:- Đường chéo của mặt đáy bình phương...
Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống (…) kết quả bằng số: a. Nếu AB = 8cm và AD = 6cm thì DB = … và nếu HD = 5cm thì HB = …b. Nếu AB = 12cm và...