Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


Điền <, >.2... 7;           -2... -7;           3... -8;            4... -4.Giải2 < 7;           -2 > -7;            3 > -8;     ...
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:                           5; -15; 8; 3; -1; 0b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:                      -97;...
Tìm  \(x ∈\mathbb Z\)a) \(- 6 < x < 0\)                               b) \(- 2 < x < 2\)Giảia) \(x ∈\mathbb Z\) và \(- 6 < x <...
Tìm giá trị tuyệt đối của các số:  1998; -2001; -9.Giải\(\left. {\left| {1998} \right.} \right| = 1998;\left| {\left. { - 2001} \right|} \right. = 2001;\left| { - 9} \right| = 9\)
Điền >; =; <\(\left| 4 \right|...\left| 7 \right|;\left| { - 2} \right|...\left| { - 5} \right|;\left| { - 3} \right|...\left| 0 \right|;\left| 6 \right|...\left| { - 6} \right|\)Giải\(\left| 4 \right|<\left| 7 \right|;\left| { - 2} \right|<\left| { - 5} \right|;\left|...
Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau :a) Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại số có hai giá trị tuyệt đối lớn hơn là số …b) Trong hai số nguyên...
Viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:a) -2 < x < 5                                     b) -6 ≤ x ≤ -1c) 0 <...
Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp:a) \(-841 < -84*\)                   b) \(-5*8 > -518\)c) \(-*5 > -25  \)                     d) \(-99*...
Điền chữ “ Đ” ( đúng ) hoặc “ S” (sai) vào chỗ trống:     \(5 \in N...;5 \in Z...;0 \in N;0 \in Z...\)                      \( - 7 \in N...; - 7...
Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?GiảiKhông đúng vì tập hợp Z có thêm số 0.
a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?b) Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?c) Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có...
a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số.b) Tìm số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số.Giảia) Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là -9,...
Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:Các phát biểuĐ/Sa) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm; b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương; c) Trong...
Điền dấu “ +” hoặc “-“ vào chỗ trống để được kết quả đúng:         a) …. 3 > 0                           b) 0 > … 13         c) …. 25 < … 9                     d) … 5 < … 8  ( chú ý: có...
Tính giá trị của các biểu thức:\({\rm{a}})\left| { - 6} \right| - \left| { - 2} \right|\)                         \(b) \left| { - 5} \right|.\left| { - 4} \right|\)\(c)\left| {20} \right|:\left|...
Tìm số đối của các số: -7; 2; \(\left| -3 \right|\); \(\left| 8 \right|\); 9.GiảiSố đối của -7 là 7Số đối của 2 là -2Số đối của \(\left| -3 \right|\) là -3Số đối của \(\left| 8 \right|\) là -8Số đối của 9...
a) Tìm số liền sau của các số: 5 ;-6 ;0 ;-2b) Tìm số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99.c) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?Giảia)...
Cho \({\rm{A}} = \left\{ {5; - 3;7; - 5} \right\}\)a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử  của A và các...
Điền : <, >a) -99 … - 100                   b)  -542 … -263c) 100 … -100                   d) -150 … 2Giảia) -99 > - 100                   b) -542 < -263c) 100 > -100    ...
a) Tìm số liền sau của các số: 11; 5; -3b) Tìm số đối của các số: 11; 5; -3c) Tìm số liền trước của các số đối của: 11; 5; -3d) Có nhận xét gì về kết quả của...