Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


A. Tóm tắt kiến thức:1. So sánh hai số nguyênKhi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b. Như vậy:- Mọi số dương đều lớn...
Đề bài Điền vào ô trống dấu > = < 3  5,                          -3  -5, 4  -6,                         10  -10Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì só nguyên...
Đề bàia) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:2, -17, 5, 1, -2, 0.b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:-101, 15, 0, 7, -8, 2001.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận...
Đề bàiTìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:a) \(-5 < x < 0\);                  b) \(-3 < x < 3\).Lời giải chi tiếta) \(x = -4\) hoặc \(x = -3\) hoặc \(x = -2\) hoặc \(x = -1\).b) \(x = -2\) hoặc \(x...
Đề bàiTìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét:giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.giá...
Đề bài Điền dấu \(>, =, <\) vào ô trống:Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét:giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.giá trị tuyệt đối của...
Đề bàiĐiền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:\(7 ∈\mathbb N\) \(\square\);                  \(7 ∈\mathbb Z\) \(\square\);                 \(0 ∈\mathbb...
Đề bàiCó thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTập hợp Z là tập hợp các...
Đề bàia) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?c) Số nguyên c lớn hơn -1....
Đề bàiĐiền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:a) 0 <...2;           b)...15 < 0;             c)...10 <...6;      d)...3 <...9(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)Lời giải chi tiếta) 0 <...
Đề bàiTính giá trị các biểu thức:a) \(\left | -8 \right |\) - \(\left | -4 \right |\);           b) \(\left | -7 \right |\). \(\left | -3 \right |\);c) \(\left | 18 \right |\): \(\left | -6 \right |\);             d)...
Đề bàiTìm số đối của mỗi số nguyên sau: \(-4, 6, \left | -5 \right |\), \(\left | 3 \right |, 4\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố đối của số nguyên a là số -a và ngược lại số...
Đề bàia) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: \(2; -8; 0; -1\).b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: \(-4; 0; 1; -25\).c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số...