Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số


Điền số thích hợp vào ô vuông:\({{} \over { - 2}} = {{} \over 3} = {{} \over { - 5}} = {7 \over {}} = {{ - 9} \over {}} = 1\)                Giải\({{...
Điền số thích hợp vào ô vuông:a)b) c)d)Giảia) Ta có: -4:4 = -1; 8:4 =2 nên \({{ - 4} \over 8} = {{ - 1} \over 2}\)b) Ta có: 3.2 = 6; 5.2 =10  nên \({3 \over 5} = {6 \over...
Khi nào thì một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên?GiảiMột phân số viết được dưới dạng số nguyên khi tử số là bội của mẫu số. Phân số có dạng:\({{a.n} \over a} = n\)  (a, n...
Một vòi nước chảy 3h thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 h; 59 phút; 127 phút thì lượng nước chảy đã chiếm bao nhiêu phần bể?GiảiMột vòi nước chảy 3 giờ đầy bể:Trong 1 giờ vòi nước chảy...
Trên hành tinh của chúng ta, đại dương nào lớn nhất?Em hãy điền các số thích hợp vào ô vuông để có đẳng thức đúng. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô...
Câu 3.1 trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Phân số có mẫu dương và không bằng phân số \({{ - 3} \over 7}\) là:\(\left( A \right){{ - 6} \over {14}};\)\(\left( B \right){{ - 15} \over {35}};\)   ...
Cho biểu thức: \(A = {3 \over {n - 2}}\)a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số.b) Tìm các số nguyên n để A là một số nguyên.Giảia) A là phân số khi và chỉ...
Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau:a) \({{ - 21} \over {28}} = {{ - 39} \over {52}}\)                        b) \({{ - 1717} \over {2323}} = {{...
Có thể có phân số \({a \over b}\) (a,b ∈ Z, b ≠ 0) sao cho\({a \over b} = {{a.m} \over {b.n}}\) (m, n ∈ Z; m, n ≠ 0 và m ≠ n) hay không?GiảiCho phân số \({a \over b}\) (a,b ∈ Z, b ≠ 0...