Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác


Tam giác ABC có AB = 15cm, AC = 20cm, BC = 25cm. Đường phân giác góc BAC cắt BC tại D (h.14)a. Tính độ dài đoạn thẳng DB và DCb. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác...
Tam giác ABC có các đường phân giác AD, BE và CFChứng minh rằng:\({{DB} \over {DC}}.{{EC} \over {EA}}.{{FA} \over {FB}} = 1\)Giải:Trong tam giác ABC, ta có: AD là đường phân giác của \(\widehat {BAC}\)Suy ra: \({{DB} \over {DC}} =...
Tam giác cân BAC có BA = BC = a, AC = b. Đường phân giác góc A cắt BC tại M, đường phân giác góc C cắt BA tại Na. Chứng minh rằng: MN // AC.b. Tính MN theo...
Tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 20cm, BC = 28cm. Đường phân giác góc A cắt BC tại D. Qua D kẻ DE // AB (E thuộc AC)a. Tính độ dài đoạn thẳng BD, DC và DEb....
Cho tam giác vuông ABC (\(\widehat A = {90^0}\)), AB = 21cm, AC = 28cm; đường phân giác góc A cắt BC tại D, đường thẳng qua D và song song với AB, cắt AC tại Ea. Tính độ dài...
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), đường phân giác góc B cắt AC tại D và cho biết AB = 15cm, BC = 10cm.a. Tính AD, DC.b. Đường vuông góc với BD tại B cắt đường thẳng AC...
Tam giác vuông ABC có\(\widehat A = 90^\circ \), AB = 12cm, AC = 16cm; đường phân giác góc A cắt BC tại D.a. Tính BC, BD và CD.b. Vẽ đường cao AH, tính AH, HD và AD.Giải:  a. Áp...
Tam giác vuông ABC có$\widehat A = 90^\circ $, AB = a (cm), AC = b (cm), (a < b), trung tuyến AM, đường phân giác AD (M và D thuộc cạnh BC) (h.20).a. Tính độ dài các đoạn thẳng...
Tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác AD. Biết rằng độ dài của các cạnh góc vuông AB = 3,75cm, AC = 4,5cm  Hãy chọn kết quả đúng (tính chính xác đến chữ số thập phân).1. Độ...
Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB = a = 12,5cm, BC = b = 7,25cm. Đường phân giác của góc B cắt đường chéo AC tại E, đường phân giác của góc D cắt đường chéo AC...