Bài 3: Tính chất hóa học của axit


Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây?A. Mg, Fe2O3; Cu(OH)2; AgB. Fe, MgO ; Zn(OH)2 ; Na2SO4C. CuO, Al, Fe(OH)3, CaCO3D. Zn, BaO, Mg(OH)2, SO2Trả lời            ...
Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một? Viết các phương trình hoá học.(Biết H2SO4 loãng không...
Có những oxit sau: Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.a)  Những oxit nào tác dụns được với dung dịch H2SO4?b)  Những oxit nào tác dụng được với dung dịch NaOH?c)   Những oxit nào tác dụng được với H2O?Viết các phương trình...
Có hỗn hợp gồm bột kim loại đồng và sắt. Hãy chọn phương pháp hoá học để tách riêng bột đồng ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình hoá học.Trả lời                ...
 Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau:a)  H: 2,1% ; N: 29,8% ; O: 68,1%.b)  H: 2,4% ; S: 39,1% ; O: 58,5%.c)   H: 3,7% ; P: 37,8% ; O: 58,5%.Trả...
a) Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc, mỗi cốc đựng một dung dịch có hoà tan 0,2 mol HNO3. Thêm vào cốc thứ nhất 20 gam CaCO3, thêm vào cốc thứ hai 20 gam...