Bài 3 trang 6 SGK Lịch sử 5


    Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?Trả lời:Cảm kích trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng. Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.“Đại nguyên soái” Trương Định đã phất cao cờ “Bình Tây”, chỉ huy hàng nghìn...

    Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?

    Trả lời:

    Cảm kích trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng. Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.

    “Đại nguyên soái” Trương Định đã phất cao cờ “Bình Tây”, chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống thực dân Pháp.