Bài 3 trang 6 SGK Toán 4


  Đề bàia) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10;   m = 0;  m = 80;   m = 30.b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với:  n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30Phương pháp giải...

  Đề bài

  a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10;   m = 0;  m = 80;   m = 30.

  b) Tính giá trị biểu thức: 873 – n với:  n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 3 trang 6 SGK Toán 4

  Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

  Lời giải chi tiết

  a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.

      Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250.

      Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.

      Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280.

  b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863.

      Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873.

      Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803.

      Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 573.