Bài 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


  Đề bàiTìm a để các hàm số bậc nhất \(y = \left( {a + 1} \right)x - 2\) và \(y = \left( {3 - a} \right)x + 2\) có đồ thị là những đường thẳng song song.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất có dạng \(y =...

  Đề bài

  Tìm a để các hàm số bậc nhất \(y = \left( {a + 1} \right)x – 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 2\) có đồ thị là những đường thẳng song song.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 3 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

  Hàm số bậc nhất có dạng \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)

  Cho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a’x + b’\,\,\left( {a,a’ \ne 0} \right)\)

  Hai đường thẳng này song song với nhau khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a’\\b \ne b’\end{array} \right.\)

  Lời giải chi tiết

  Để hàm số \(y = \left( {a + 1} \right)x – 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 2\) là các hàm số bậc nhất thì \(\left\{ \begin{array}{l}a + 1 \ne 0\\3 – a \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a \ne  – 1\\a \ne 3\end{array} \right.\)

  Đồ thị của chúng là những đường thẳng song song khi và chỉ khi

  \(\left\{ \begin{array}{l}a = a’\\b \ne b’\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a + 1 = 3 – a\\ – 2 \ne 2\left( {tm} \right)\end{array} \right.\)\(\; \Rightarrow a = 1\left( {tm} \right)\)

  Vậy \(a = 1\)  thỏa mãn yêu cầu bài toán.