Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật


Đề bàiCác nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó?Lời giải chi tiết*  Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hòa tan và...
Đề bàiNêu vai trò của các nguyên tố đại lượng: P, K, S. Lời giải chi tiếtVai trò củạ các nguyên tố đa lượng:Các nguyên tố đa lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần các...
Đề bàiNêu vai trò chung của các nguyên tố vi lượng.Lời giải chi tiếtVai trò của các nguyên tố vi lượng và siêu vi lượng:Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được ở hầu hết...
Đề bàiTại sao các nguyên tố vi lượng lại chỉ cần với một lượng rất nhỏ đối với thực vật?Lời giải chi tiếtCây chỉ cần một lượng rất nhỏ các nguyên tố vi lượng là vì: Các nguyên tố vi...
Đề bàiTại sao nói quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ?Lời giải chi tiếtQuá trình hấp thụ các chất khoáng luôn luôn liên quan với quá trình hô...
Đề bàiHãy chọn phương án trải lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?A. Hấp thụ bị động.                     ...