Bài 30. Bài thực hành 4


 Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi.Lời giải:Kết quả của thí nghiệm 1: Đun nóng \(KMnO_4\).1) Hiện tượng: Chất rắn trong ống nghiệm chuyển dần thành màu...